Regulamin korzystania z aplikacji FORMULATOR§1

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące korzystania z aplikacji Formulator. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników aplikacji Formulator.§2

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Arsanit – Arsanit sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Ślaskich, ul. Obwodowa 17, 41-100, o numerze
    KRS: 0000048016, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy.

  2. Aplikacja Formulator – aplikacja internetowa, dostępna on-line pod domeną: http://www.formulator.arsanit.pl

  3. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem http://www.formulator.arsanit.pl/regulamin stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Użytkownik – przedsiębiorca korzystając z aplikacji Formulator, posiadająca utworzone w tym celu Konto, działający w branży budowlanej, wykończeniowej, remontowej, chemicznej, zaopatrzeniowej lub innych podobnych branżach.

  5. Partner – Użytkownik, posiadający dostęp do większej ilości opcji aplikacji Formulator.

  6. Konto - podstrona aplikacji Formulator, w ramach której Użytkownik może korzystać z udostępnionych narzędzi.

  7. Produkty – produkty Arsanit, w tym farby, grunty i tynki, o których informacje zawarte są w aplikacji Formulator,.


§3

Usługodawca i Usługobiorca

1. W zakresie usług określonych w §4 Arsanit jest Usługodawcą w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Użytkownik, w tym Partner, korzystający z aplikacji Formulator jest Usługobiorcą w rozumieniu w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


§4. Usługa

1. Udzielenie dostępu przez Arsanit do aplikacji Formulator (dalej jako Usługa) jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Aplikacja Formulator jest narzędziem udostępnionym Użytkowaniom przez Arsanit, mającym na celu umożliwienie wstępnego zapoznania się na odległość, za pośrednictwem sieci Internet, z niektórymi parametrami technicznymi Produktów, jak i wstępnym dokonaniu podstawowych obliczeń dotyczących Produktów.

3. Usługa jest świadczona przez Arsanit nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia
za korzystanie z aplikacji Formulator.

4. Arsanit nie gwarantuje, że będzie świadczył Usługę w przyszłości. Użytkownik korzystając z Usługi akceptuje,
że w każdej chwili dostęp do Usługi może być ograniczony lub wyłączony, w tym zarówno do całości Usługi dla wszystkich Użytkowników, jak i dla każdego z Użytkowników z osobna. Użytkownik korzystając z aplikacji Formulator zrzeka się wszelkich roszczeń względem Arsanit z tytułu zaprzestania świadczenia Usługi.


§5

Warunki korzystania

1. Warunkiem korzystania z aplikacji Formulator jest akceptacja oraz przestrzeganie Regulaminu. Z aplikacji mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy.

2. Korzystanie ze aplikacji Formulator możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik wymagań technicznych powszechnie przewidzianych dla korzystania ze stron internetowych,
w tym, koniecznym jest umożliwienie aplikacji Formulator korzystania, w tym umieszczania oraz modyfikowania, krótkich plików tekstowych (cookies) na urządzeniu końcowym (np. komputerze) Użytkownika.


§6

Zakres usługi

Arsanit świadczy jedynie usługę dostępu do aplikacji Formulator, nie gwarantując tym samym żadnych parametrów technicznych ani użyteczności samej aplikacji Formulator, w tym nie gwarantując dostępność narzędzi ani funkcji dostępnych w ramach aplikacji Formulator.


§7

Pliki Cookies.

1. Aplikacja Formulator korzysta z plików Cookies. Automatycznie gromadzone są dane dotyczące wizyty Użytkowników, np. ich adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp

2. Każda osoba może wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Uniemożliwienie korzystania z plików cookies blokuje możliwość korzystania z aplikacji Formulator.


§8

Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym

1. Treści Użytkownika zamieszczane, prezentowane i przechowywane są w aplikacji Formulator w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych przez Użytkowników w aplikacji Formulator.

2. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z aplikacji Formulator w jakikolwiek sposób, który bezpośrednio lub pośrednio narusza przepisy prawa.

3. Użytkownik nie może w szczególności gromadzić w aplikacji Formulator żadnych danych osobowych, lub innych materiałów (np. plików „pirackich”), co do których nie dysponuje właściwym tytułem prawnym, który to tytuł jednocześnie uzasadnia i legalizuje korzystanie z danych materiałów lub danych w aplikacji Formulator przez Arsanit.
W razie uzyskania takiego tytułu prawnego oraz woli umieszczenia następnie takich danych lub materiałów w aplikacji Formulator, Użytkownik zobowiązany jest uprzednio każdorazowo zwrócić się do Arsanit o wyrażenie wyraźnej zgody
na takie korzystanie z treści, w ramach aplikacji Formulator, oraz dopełnić wszelkie obowiązki wynikające z prawa, związane z danym korzystaniem lub gromadzeniem treści. Udzielenie zgody przez Arsanit nie oznacza przyjęcia przez Arsanit jakiekolwiek odpowiedzialności za umieszczone treści lub ich wykorzystanie.

4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Arsanit z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich lub odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej, związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw lub obowiązków do treści zamieszczonych przez Użytkownika w aplikacji Formulator.

5. Arsanit nie prowadzi regularnych kontroli legalności treści dostarczanych przez Użytkownika do aplikacji Formulator. Możliwe jest jednak okresowe uzyskanie dostępu do Konta, w celu zbadania zgodności korzystania przez Użytkownika
z Regulaminem. Tym samym Użytkownik akceptuje, że Konto nie jest objęte poufnością i że zamieszczone przez Użytkownika w aplikacji Formulator treści, w tym ewentualnie wprowadzone tam przez Użytkownika dane jego przedsiębiorstwa, są jednocześnie udostępnione nieodpłatnie Arsanit.


§9

Rezygnacja z korzystania z aplikacji

Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z aplikacji Formulator.


§10

Zakres odpowiedzialności Arsanit

1. Arsanit jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z aplikacji Formulator.

2. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie
w związku korzystaniem z aplikacji Formulator.

3. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub treści, w tym spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Arsanit.

4. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego haseł i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł
i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Arsanit lub przyczyn, za które Arsanit ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika lub osób trzecich wynikłe z korzystania z narzędzi aplikacji Arsanit. Między innymi, Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za parametry, w tym fizyczne lub chemiczne Produktów wytworzonych przy użyciu narzędzi aplikacji Formulator. Użytkownik, jako przedsiębiorca posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie chemii budowlanej zobowiązany jest każdorazowo weryfikować dane, wyliczenia, proporcje jak i efekty końcowe Produktów i ich pochodnych uzyskanych za pomocą narzędzi aplikacji Formulator. Jednocześnie, Użytkownik rozumie i akceptuje, że końcowe parametry Produktów i ich pochodnych pozostają pod wpływem wielu czynników (jak zachowany termin przydatności Produktów, ich właściwe magazynowanie
czy odpowiednie dawkowanie, temperatura, wilgotność), których weryfikacja każdorazowo również musi nastąpić przez Użytkownika.

6. W sytuacji, gdyby przepisy prawa wykluczały możliwość wyłączenia odpowiedzialności Arsanit w zakresie przewidzianym Regulaminem, w takim wypadku odpowiedzialność Arsanit wobec Użytkownika zostaje ograniczona
do kwoty 10 (dziesięciu) zł.

7. Arsanit nie gwarantuje w żadnym wypadku dostępności Produktów, ich ceny czy innych parametrów. Potwierdzenie dostępności, ceny czy parametrów musi każdorazowo być wykonywane poza aplikacją Formulator, zgodnie z praktyką przyjętą w obrocie handlowym.

8. Arsanit nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika,
w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z aplikacji Formulator, za korzystanie przez niego z aplikacji Formulator w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

9. Arsanit zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z aplikacji Formulator bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

10. Arsanit zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej aplikacji Formulator oraz rozbudowy i zmian form i zakresu korzystania, w tym narzędzi aplikacji Formulator bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.


§11

Pozostałe postanowienia

1. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Arsanit wszelkie spostrzeżone błędy lub braki w aplikacji Formulator, w tym oczywiste błędy lub wady warstwy programu, jego kompatybilności lub dostępności, jak i błędy
w obliczeniach czy sugerowanych proporcjach Produktów lub ich pochodnych.

2. Użytkownik, jak i osoby trzecie, zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić Arsanit o spostrzeżonych naruszeniach prawa, związanych z aplikacją Formulator. Niedopełnienie notyfikacji przewidzianej w §10 pkt 1 i 2 wyłącza wszelką odpowiedzialność Arsanit za naruszenia lub błędy, które nie zostały Arsanit wskazane.

3. Arsanit zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sady powszechne.


§ 12

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z aplikacji Arsanit na adres siedziby Arsanit.

2. Arsanit rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony o kolejny miesiąc w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Arsanit poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej należyte rozpatrzenie (np. nie wskazuje adresów podstron aplikacji Formulator związanych z reklamacją, nie wskazuje chwili dostępu do aplikacji Formulator podczas której ujawniły się podstawy reklamacji itp) Arsanit, o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamacje Arsanit kieruje na adres Użytkownika, wskazany w reklamacji.


§ 13

Zmiany Regulaminu.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

2. Arsanit zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu ich
na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej, oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.